PROGRAM


Skini kao PDF

I. PROGRAMSKA OSNOVA RADA ZNANSTVENO-ISRAŽIVAČKOG INKUBATORA 

U razvijenim zemljama Evropske zajednice, na institutima i univerzitetima, studenti, asistenti i mladi istraživači predstavljaju jednakopravni subjekt ne samo u obrazovanju nego i u znanstveno-istraživačkom radu. Evropska zajednica je u svojim programima (6. okvirnom i 7. okvirnom programu) postavila tri nova instrumenta znanstvenog istraživanja: 1) mreže odličnosti, 2) integrirane projekte, i 3) znanstveno-istraživačke inkubatore.
Inkubatori su oblik organizacije rada za okupljanje, razvijanje u znanstveno-istraživačkom radu i komuniciranje studenata i mladih istraživača, te za njihovo povezivanje sa privrednim organizacijama i javnim institucijama koji u tim inkubatorima treba da imaju osnovu za svoju kadrovski razvoj.
U cilju pokretanja i organiziranja znanstveno-istraživačkog rada studenata svih godina studija i svih nivoa studiranja, asistenata i mladih istraživača na Odsjeku za filozofiju i sociologiju NNV Odsjeka osniva ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI INKUBATOR kao novi instrument znanstveno-istraživačkog rada. Ovaj inkubator povezat će se sa svim organizacijama u Bosni i Hercegovini koje imaju mogučnost i potrebu zapošljavanja naših stručnjaka u svojim projektima i svojim radnim kapacitetima.
Rad u Inkubatoru zasniva se na principima kreativnosti i prilagođavanja profesije filozofa i sociologa potrebama i standardima / tehnologijama društva zasnovanog na znanju. Učesnici Inkubatora su najbolji studenti Odsjeka (studenti svih godina i svih nivoa stuidija koji imaju najbolje postignute rezultate) i u organizaciji Inkubatora nastupaju kao student-istraživač, student-diplomant, student-magistrant i student-doktorant.
Rad Inkubatora organizira i odgovoran je za njega rukovoditelj-mentor. Inkubator ima koordinatora iz reda asistenata. Rad se odvija kroz konsultacije, individualne istraživačke projekte (diplomski radovi, magistarski radovi, doktorski radovi), timske istraživačke projekte, uključivanje učesnika Inkubatora u znanstevo-istraživake projekte u BiH i inostranstvu (bilateralna saradnja sa zemljama u okruženju)

1. OPĆI CILJEVI RADA ZNANSTVENO-ISRAŽIVAČKOG INKUBATORA 

1.1. Pokretanje i razvoj znanstveno-istraživačkog rada studenata, asistenata i mladih istraživača na Univerzitetu u Sarajevu

Na Univerzitetu u Sarajevu ne postoji permanentan, organiziran, finansiran i planski vodjen znanstveno-istraživački rad, kao ni Centar za znanstveno-istraživački rad studenata, asistenata, mladih istraživača i nastavnika Univerziteta.
Ne postoji jedinstven sistem klasifikacije znanstveno-istraživačkog rada, niti baza podataka bibliografskih jedinica i znanstveno-istraživačkih projekata, kao ni izražena precizna metodologija vrednovanja znanstveno-istraživačkog rada.
U takvoj situaciji na Univerzitetu najviše štete imaju mladi kadrovi, studenti, asistenti i mladi istraživači koji tek treba da steknu reference za svoj izbor i reference za sudjelovanje u međunarodnim projektima. Stoga je formiranje prvog Znanstveno-istraživačkog inkubatora na Univerzitetu u Sarajevu značajan i dragocjen doprinos Odsjeka za filozofiju i sociologiju.

1.2. Uključivanje u međunarodnu znanstveno-istraživačku mrežu

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAčKI INKUBATOR na Filozofskom fakultetu u Sarajevuje prvi inkubator na Univerzitetu u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Ovaj način organizacije rada sa studentima i mladim istraživačima definiran je u dokumentima i programima EZ kao novi znanstveno-istraživački instrument koji se primjenjuje na institutima i univerzitetima u zemljama EZ i zajedno sa mrežama odličnosti i integriranim projektima predstavlja najznačajniji oblik organizacije znanstveno-istraživačkog rada na ovim institucijama.
Prvi znanstveno-istraživački inkubator povezat će se u projektu stvaranja mreže odličnosti (network of excellence) sa kompatibilnim inkubatorima na evropskim znanstveno-istraživačkim institutima i univerzitetima. Time će se omogučiti studentima filozofije i sociologije na svim nivoima studiranja, asistentima i mladim istraživačima da budu sposobni participirati u znanstvenim istraživanjima, projektima i programima EZ i da budu respektabilna kreativna intelektualna snaga u Bosni i Hercegovini.

1.3. Povezivanje univerzitetski obrazovanih kadrova preko znanstveno-istraživačkog rada sa privrednim organizacijama i javnim institucijama

Univerzitet u Sarajevu i Filozofski fakultet u Sarajevu obrazuje veliki broj studenata za zanimanja koja se razlikuju od proizvodnih zanimanja tehničke inteligencije na tehničkim fakultetima, ali koja su od najveće koristi za razvoj društva i društvenih institucija.
Studenti koji se obrazuju u humanističkim i društvenim znanostima i u umjetničkim akademijama imaju najveći potencijal u budučem razvoju društva zasnovanog na znanju, u razumijevanju tog društva i u procesu cjeloživotnog obrazovanja za to društvo.
Povezivanje inkubatora sa društvenim institucijama i privrednim organizacijama omogućit će kreativnu i namjensku povezanost Univerziteta kao baze mladih i kreativnih ljudi sa direktnim korisnicima “human resource”-a u našoj zemlji. Iz tog odnosa i takvog povezivanja još u toku studija profilirat će se interesi studenata za znanstveno-istraživački rad prema potrebama društva.

2. FOKUSIRANI CILJEVI RADA ZNANSTVENO-ISRAŽIVAČKOG INKUBATORA

2.1. Usmeravanje studenata na produkciju vlastitih projekata

Kao dobra praksa u evropskom obrazovanju pokazalo se omogućavanje studentima da već u ranim godinama studija usmjere i razviju svoj intelektualni interes u određenom znanstvenom području putem znanstveno-istraživačkog rada. Time se prekida sa lošom praksom da se na Univerzitetu najviše vremena posvećuje “učenju za polaganje ispita” kao pedagoške obaveze umjesto usmjeravanju studenata ka području njihovog interesa u znanstvenom radu na različitim studijskim nivoima.
Samostalni i timski rad u Inkubatoru pomoći će studentima-učesnicima da od samog početka svog angažiranja dobiju priliku da razvijaju svoj intelektualni interes u željenom pravcu uz pomoć mentora i eksperata za pojedine oblasti. Polaganje ispita treba u tom slučaju da bude samo jedna potvrda kvaliteta rada u jednoj oblasti.

2.2. Jačanje interesa za cjeloviti studijski program

Jačanje svijesti kod studenata o važnosti cjelovitog pristupa studiju kroz sve njegove stupnjeve: od dodiplomskog, diplomskog i postdiplomskog studija do postdoktorskog studija koji se može organizirati na sarajevskom Univerzitetu. Taj pristup se može zasnovati samo na temelju kontinuiteta znanstveno-istraživačkog rada a ne na temelju pukog stjecanja diplome radi diplome.

2.3. Povezivanje programa studija i programa znanstveno-istraživačkog rada

Kvalitet interaktivnog studija učesnika inskubatora koji sudjeluju u individualnim i timskim znanstveno-istraživačkim projektima znantno je veći od kvaliteta studija izoliranih predmeta. Kvalitet studenata, asistenata i mladih istraživača koji prolaze kroz inkubatore u zemnljama EZ pokazuje da iz tih kadrova potiče najveći broj budučih univerzitetskih nastavnika, eksperata, stručnjaka i saradnika na znanstveno-istraživačkim institutima.
Snažnije i svrhovitije povezivanje programa studija (dodiplomskog, diplomskog, postdiplomskog, postdoktorskog) sa znanstveno-istraživačkim programima kroz projekte u zemlji i inostranstvu osigurava sigurnije i brže savladavanje univerzitetskih obaveza, stjecanje referenci i uključenost istraživača u globalnu znanstveno-istraživačku podjelu rada.

II. PROGRAM POJEDINAČNIH AKTIVNOSTI ZNANSTVENO-ISRAŽIVAČKOG INKUBATORA 

1. Individualni znanstveno-istraživački projekti (diplomski radovi, magistarski radovi, doktorski radovi), predstavljaju važan oblik rada učesnika u Inkubatoru. Ovi se projekti odvijaju pod nadzorom rukovoditelja- mentora.

2. Individualne konsultacije s mentorima, ekspertima i saradnicima Inkubatora koje će se organizirati za učesnike inkubatora prema području njihovog interesa i u svrhu realizacije njihovog individualnog projekta

3. Proseminarske eksplikacije imaju za cilj da članovima inkubatora osiguraju praksu prezentacije vlastitih istraživanja u jednoj formi koja je funkcionalno pedagoška

4. Prodiplomske eksplikacije imaju za cilj da članovima inkubatora osiguraju prethodnu ili kontrolnu evaluaciju njihovog rada prije nego što taj rad postane dovršeni dokument za komisiju za odbranu diplomskog rada.

5. Promagistarske eksplikacije ima za cilj da studentima postdiplomskog studija osiguraju prezentaciju i kritičku evaluaciju njihovih projekata

6. Prodoktorske eksplikacije ima za cilj da studentima-doktorantima pruži mogučnost za izlaganje koncepta svog rada, njegovu evaluaciju u znanstvenim krugovima sa područja kojim se bave

7. Gostovanja znanstveno-istraživačkim institutima u zemlji i inostranstvu treba omogučiti učesnicima inkubatora da stupe u mrežu odličnosti ili u integrirane projekte

8. Sudjelovanje na simpozijima i konferencijama ima za cilj da učesnicima inkubatora omoguči predstavljanje svoga znanstveno-istraživačkog rada u prisustvu kompetentnih istraživača

III. PROGRAM ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI ZNANSTVENO-ISRAŽIVAČKOG INKUBATORA

1. Timski projekti u kojima se studenti, asistenti i mladi istraživači mogu kandidirati za nositelje ili za članove tima projekata

2. Timske konsultacije su forma interaktivnog rada učesnika u inkubatoru u kojoj je moguće sagledati aspekte interdisciplinarnosti istraživačkog projekta kao i otvoriti mogučnosti za primjenu konzorcija metoda istraživanja

3. Sjednice Inkubatora omogučavaju da se dođe do periodičnog pregleda aktivnosti, ocjene pojidinih faza realizacije projekata i dođe do dogovora o sudjelovanju u novim projektima

4. Publikovanje rezultata znanstveno-istraživačkog rada je forma od največeg interesa za rad inkubatora jer se na taj način studenti, asistenti i mladi istraživači dolaze u posziciju da dođu do javne kritičke evaluacije svojeg rada i da steknu neophodne refrence za svoj budući rad

5. Sudjelovanje učesnika inkubatora u znanstveno-istraživačkim projektima u BiH i inostranstvu

IV. BUDUĆNOST RADA ZNANSTVENO-ISRAŽIVAČKOG INKUBATORA 

1. Uključivanje Inkubatora u Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta.

Shodno članovima 87. do 94. Pravila Filozofskog fakulteta u Sarajevu kojima se regulira naučno-istraživački rad i stručne aktivnosti studenata, nastavnika i saradnika na odsjecima i na Fakultetu, Nastavno-naučno vijeće odsjeka Fakulteta i Upravni odbor Fakulteta dužni su da se staraju o organizaciji naučnog i stručnog rada na Fakultetu i da obezbjeđuju uvjete za naučni i stručni rad nastavnika, saradnika i studenata. Članom 90. Pravila predviđeno je osnivanje Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti na Fakultetu.
Prvi znanstvenoistraživački inkubator koji je osnovan na Filozofskom fakultetu u Sarajevu bit će uključen u Centar onoga trenutka kada taj bude formiran i djelovat će unutar centra sa svojim programskim aktivnostima.
Centar za naučnoistraživački rad na Fakultetu bit će moguće formirati kao mrežu znanstveno-istraživačkih inkubatora koji se budu formirali na odsjecima fakulteta ili kao mrežu instituta za znanstveno-istraživački rad ako inkubatori predju u formu organizacije instituta za znanstveno-istraživački rad na odsjecima.

2. Uključivanje Inkubatora u mrežu znanstveno-istraživačkih inkubatora u EZ i svijetu

Prvi znanstveno-istraživački inkubator koji je osnovan na Odsjeku za filozofiju i sociologiju bit će uključen u mrežu znanstveno-istraživačkih inkubatora u susjednim državama i u državama Evropske zajednice preko direktno uspostavljene suradnje s institutima i univerzitetima na kojima su inkubatori uspostavljeni i već djeluju.
Na taj način će učesnici prvog znanstvenoistraživačkog inkubatora doći u kontakt sa istraživačima na istom području u širem okruženju i do prilike da stvore kriterije kompetencija i standarda u znanstveno-istraživačkom radu na temelju kojih trebaju učestvovati u realizaciji stvaranja društva zasnovanog na znanju.

3. Uključivanje mladih istraživača u mreže odličnosti i u integrirane projekte

Putem suradnje sa znanstveno-istraživačkim inkubatorima u zemljama okruženja i u zemljama Evropske zajednice prvi Znanstveno-istraživački inkubator na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu bit će uključen u mreže odličnosti koje se formiraju unutar 6. i 7. Okvirnog programa EU sudjelujući kao partnerska znanstveno-istraživačka organizacija u topikama određenim za društvene i humanističke znanosti.

Nazad na vrh

Advertisements